Veelgestelde vragen

1: Waarom is nieuwbouw noodzakelijk?

De ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg gaan snel. Om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen moeten wij daarop inspelen en investeren daarom in de toekomst. Vernieuwing van activiteiten vraagt om hoogwaardige (medische) technologie en bijpassende huisvesting in een toekomstbestendige omgeving. Dat vraagt om een ander soort ziekenhuis dan het huidige concept. In het nieuwe duurzame ziekenhuis staat de integrale zorg centraal, als spil in het netwerk van samenwerkingsverbanden met de overige zorgaanbieders. Zie ook vraag 5.

2: Wat voor soort ziekenhuis wordt er gebouwd?

De nieuwbouw komt op het gezondheidspark Monnikenberg in Hilversum en wordt gecombineerd met de huidige locatie. In dit nieuwe ziekenhuis wordt alle acute, intensieve en complexe zorg die nu nog wordt verleend op de huidige locaties in Blaricum en Hilversum geconcentreerd. De compacte nieuwbouw telt uiteindelijk maximaal 70.000 vierkante meter in plaats van de huidige ruim 100.000 vierkante meter die de huidige locaties samen nu tellen. Wij zijn er van overtuigd dat dit met de huidige ontwikkelingen in de zorg en door de optimaal flexibele structuur en indeling van ruimten een toekomstbestendig ontwerp is waarmee wij kunnen inspelen op en meebewegen met de ontwikkelingen in de komende decennia.

Tegelijkertijd zorgen wij hiermee voor een laagdrempelig en patiëntvriendelijk ziekenhuis, passend bij de regio Gooi en Vechtstreek. Wij willen met onze nieuwbouw optimaal gebruik maken van onze groene omgeving en de ‘healing environment’ die wij patiënten op het gezondheidspark Monnikenberg kunnen bieden.

Het nieuwe ziekenhuis wordt de spil van het gezondheidspark Monnikenberg. Daarnaast komen er - in nauwe samenwerking met zorgpartners in de regio - twee regiozorgcentra voor onder andere poliklinische zorg en eerstelijns diagnostiek, met ondersteuning van e-health. In deze centra kun je straks ook terecht voor bepaalde afspraken waarvoor je nu nog naar de hoofdlocatie zou moeten. Zie ook vraag 4.

3: Hoe lang gaat de bouw duren?

Wij hebben in 2015 besloten om de nieuwbouw in twee fases uit te voeren. In de eerste fase wordt de nieuwbouw gecombineerd met het hiertoe aangepaste huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum. In de tweede fase wordt de nieuwbouw voltooid en het huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum wordt op den duur afgebroken. Inmiddels is het definitieve ontwerp klaar. De verwachting is dat in het najaar van 2019 de eerste paal wordt geslagen. Over de concrete veranderingen worden patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden in de komende periode tijdig en uitgebreid geïnformeerd.

4: Wordt er ook rekening gehouden met digitale ontwikkelingen?

Wij zetten de komende jaren in op verdere digitalisering van de zorg via e-health om zo efficiëntere en betere zorg te kunnen verlenen. Door digitale mogelijkheden te benutten, kan onze service naar patiënten aanzienlijk worden vergroot. Een eerste stap is gezet met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiermee is een basis gelegd voor verdere digitale ontwikkelingen, zoals een patiëntenportaal of e-consulten en patiëntmonitoring via internet. De ontwikkeling van e-health biedt enorme kansen voor de kwaliteit van de behandeling en kan de patiënt in hoge mate ontlasten omdat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen dan nu nog het geval is.

5: Waarom voldoet Tergooi locatie Blaricum niet meer?

De ziekenhuiszorg in Nederland moet goed en toekomstbestendig worden georganiseerd. Dat betekent meer specialisatie en meer concentratie van dure ziekenhuisinfrastructuur. Het besluit om Blaricum als ziekenhuislocatie te sluiten is al in 2011 genomen. Het past binnen onze doelstelling om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen en op hoog niveau verder te laten groeien in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarom is het noodzakelijk om alle acute, intensieve en complexe zorg op één locatie in een nieuw gebouw te bundelen. Bij deze vormen van zorg zijn vaak meerdere specialismen gelijktijdig nodig om adequate zorg te kunnen verlenen. Het huidige model met twee locaties staat dat in de weg, waardoor kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar kunnen komen. Hoe sympathiek het handhaven van twee ziekenhuislocaties in onze regio ook lijkt, op termijn betekent dit verlies van (kwaliteit van) zorg, mogelijk zelfs van de totale ziekenhuiszorg in onze regio.

6: Waarom is gekozen voor Hilversum als hoofdlocatie?

Het nieuwe ziekenhuis wordt onderdeel van het gezondheidspark Monnikenberg waarop ook andere aanbieders van zorg komen. De zorg kan daardoor worden geconcentreerd en er kan optimaal worden samengewerkt met onze (keten)partners. Tegelijkertijd kunnen we op deze locatie verantwoord en zorgvuldig omgaan met onze groene omgeving in combinatie met de noodzakelijke ondersteunende functies, zoals parkeergelegenheid voor bezoekers en patiënten. Ook de financiering van nieuwbouw in Hilversum is bedrijfseconomisch aanzienlijk gunstiger dan de noodzakelijke grootschalige verbouwing van Blaricum.

7: Wat komt er voor Tergooi locatie Blaricum in de plaats?

Wij zijn bezig om samen met huisartsen en overige zorgpartners een nieuwe vorm van integrale zorgaanpak in de regio ontwikkelen. Met zogenaamde regionale medische centra wil het ziekenhuis voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om daar waar het kan, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Het nieuwe integrale zorgconcept moet het mogelijk maken om diverse vormen van medische zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en andere zorgdisciplines in gezamenlijkheid en als mogelijk onder één dak aan te bieden.

In de komende periode wordt de nieuwe vorm van integrale zorgaanpak voor de omgeving Blaricum verder uitgewerkt.

In april 2019 opent het Regionaal Medisch Centrum Weesp de deuren. Als eerste start op 15 april de nieuwe Diagnosestudio. Net als in de Diagnosestudio in Hilversum kunnen patiënten hier terecht voor eenvoudige, snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting (DEXA). Vanaf 23 april houden de volgende specialismen uit Tergooi spreekuur in het nieuwe centrum: cardiologie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, keel-,neus- en oorheelkunde, maag-darm-leverziekten, neurologie, orthopedie, reumatologie en plastische chirurgie. Kaak- en aangezichtschirurgie volgt in de zomer. Het pand heeft voldoende ruimte om het zorgaanbod uit te breiden. Tergooi bespreekt momenteel de mogelijkheden met verschillende zorgaanbieders. In ieder geval vestigen zich huisartsenpraktijk Vechtrijk, FysioHolland en Huidzorgnet zich in het pand. Met het Regionaal Medisch Centrum Weesp biedt Tergooi samen met andere zorgverleners zorg dicht bij huis.

8: Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met de locatie Blaricum?

Patiënten kunnen op de huidige ziekenhuislocaties in Hilversum en Blaricum in ieder geval terecht tot 2021. Vanaf 2021 zal de nieuwbouw in Hilversum, die eerst wordt gecombineerd met de huidige locatie, worden voltooid. De komende tijd gaan we op zoek naar een goed bereikbare locatie voor het toekomstige regiozorgcentrum in het noordoostelijk deel van de regio. Het gebouw en de grond worden in de tussentijd wel verkocht.

9: Verandert er tot 2021 niets in Tergooi locatie Blaricum?

Er zijn geen concrete plannen om het huidige zorgaanbod in Blaricum ingrijpend te wijzigen. Als zich mogelijkheden voordoen om de zorg te verbeteren, dan zullen wij daar uiteraard wel op inspelen. En daar zijn we met onze zorgpartners continu over in gesprek. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen of voorschriften met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van zorg vanuit de overheid of de zorgverzekeraars aanleiding geven om het zorgaanbod te wijzigen.

10: Wat gebeurt er met de huisartsenpost in Blaricum?

De huisartsenpost verhuist mee naar Hilversum. Mogelijk besluiten de huisartsen van de Gooi en Vechtstreek om bij de regiozorgcentra een voorziening te handhaven maar dat is aan hen; de huisartsenpost is zelfstandig en behoort niet tot de ziekenhuisorganisatie.

11: Wat gebeurt er met de Ambulance Uitrijpost?

De ambulancezorg in Nederland is zelfstandig, regionaal georganiseerd. De ambulancezorg heeft ambulanceposten op vele plekken in de regio. In de Gooi en Vechtstreek verzorgt de RAV Gooi en Vechtstreek de ambulancezorg. Ambulances in Nederland moeten in binnen 15 minuten bij een patiënt kunnen zijn. Een verhuizing van Tergooi locatie Blaricum heeft geen invloed op de norm om binnen 15 minuten bij alle patiënten aanwezig te zijn.

12: Komen de aanrijtijden van ambulances in gevaar nu de acute, intensieve en complexe zorg in Hilversum wordt geconcentreerd?

Nee. Op de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde in Nederland is de zogenaamde 45-minuten-norm van toepassing. Dat betekent dat inwoners binnen 45 minuten naar een Spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde moeten kunnen worden vervoerd.

Met de concentratie van acute, intensieve en complexe zorg in Hilversum komt deze 45-minuten-norm niet in gevaar. Dat blijkt tevens uit het RIVM-rapport over aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017.

Een ambulance rijdt in noodgevallen met licht- en geluidssignalen en eventueel over de vluchtstrook. Daarmee kunnen alle inwoners van de regio binnen deze tijd naar Tergooi Hilversum worden gebracht. Afhankelijk van de aard van de aandoening en/of het trauma zal overigens, net als nu, naar een academisch ziekenhuis worden gereden.

13: Wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de bereikbaarheid (parkeren, OV en auto)?

Op de locatie Hilversum is ruime gelegenheid voor het creëren van voldoende parkeerplekken. De provincies en gemeenten in de regio werken verder intensief aan de bereikbaarheid in de regio voor zowel OV als de auto door onder andere de verbreding van de A27 en het project HOV (Hoogwaardig Openbaarvervoerverbinding).

14: Welke werkzaamheden vinden er in het najaar van 2018 plaats op het terrein van Tergooi Hilversum?

De komende maanden wordt de rondweg Laan van Tergooi doorgetrokken tot aan de spoedeisende hulp. P1 is opnieuw ingericht en in oktober en november 2018 wordt er volop aan de herinrichting van P2 gewerkt.  Hierbij wordt onder meer de inrit verlegd omdat de huidige inrit onderdeel wordt van de rondweg. Hoewel het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft, ontstaat door de herinrichting van het terrein een nieuw parkeerterrein: P3. Dit terrein krijgt een eigen in- en uitrit met slagboom. De verwachting is dat de werkzaamheden aan P3 half december klaar zijn.

15: Brengen de werkzaamheden overlast met zich mee?

Gedurende de werkzaamheden aan de parkeerterreinen zullen delen van de toegangsweg naar P2 en delen van het parkeerterrein P2 zijn afgesloten voor bepaalde periodes. Omleidingen worden via tijdelijke bebordingen aangegeven. Een overzicht van de werkzaamheden en de planning vindt u hier

16: Hoe ziet het nieuwe parkeerterrein van Hilversum eruit?

17: Waarom worden de werkzaamheden op de parkeerterreinen gefaseerd uitgevoerd?

De werkzaamheden moeten gefaseerd plaatsvinden om overlast te voorkomen en de parkeerdruk enigszins te ontlasten.

18: Zijn er veranderingen ten aanzien van het parkeren?

Ja, de parkeerterreinen P1, P2 en P3 krijgen een moderne parkeerinstallatie. Deze wordt gefaseerd aangelegd vanaf begin november tot en met half december. Eveneens gefaseerd wordt het parkeerbeleid aangepast. In Hilversum gaan we met hetzelfde betaalsysteem werken als in Blaricum. Ook de tarieven worden op beide locaties gelijk getrokken.

 

Vanwege de fasering zullen in Hilversum gedurende een korte periode twee parkeersystemen naast elkaar functioneren. Afhankelijk van het parkeerterrein waar u staat, haalt u bij de betaalautomaat in de hal een uitrijmunt of trekt u een kaartje uit de automaat. Uiteindelijk blijft het systeem met uitrijkaartjes over.

19: Wat is het voordeel van de nieuwe parkeerinstallatie?

Met de nieuwe parkeerinstallatie kunt u in één oogopslag zien waar en hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn.

20: Waarom branden de lantaarnpalen op de rondweg nog niet?

De lantaarnpalen zijn onlangs geplaatst en men legt de laatste hand aan de techniek. Naar verwachting branden de  lampen in het eerste kwartaal van volgend jaar.

21: Komt hier dan ook groene verlichting die rekening houdt met de vleermuizen en andere dieren?

Het klopt dat er enige tijd lantaarnpalen op het terrein stonden die een groenig licht verspreidden. Het Goois Natuurreservaat heeft ons echter onlangs geadviseerd niet meer groenig licht, maar anders kleurend licht (dus niet fel geel zoals gebruikelijk) te plaatsen. Dit advies hebben wij overgenomen. Nieuwe onderzoeksresultaten geven aan dat anderskleurend licht toch beter is voor de vleermuizen en andere dieren in het gebied.